Text Size

Tijdelijke verhuur Leegstandswet

 

Tijdelijke verhuur via de Leegstandswet

In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld.

De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek.

Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet

eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen.

De Leegstandwet maakt het wel mogelijk om bepaalde categorieën

woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een

aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet

van toepassing zijn.

 

Korte geschiedenis Leegstandwet

In 1980 werd een ontwerp Leegstandwet ingediend die beoogde ‘maatschappelijk onaanvaardbare

leegstand van woningen en andere gebouwen krachtig terug te dringen’. Na een groot aantal

amendementen en wijzigingen zou de wet ondermeer voorzien in een verplicht leegstandregister

voor woonruimte in elke gemeente, een verplichting voor eigenaren van woonruimte tot het

melden van leegstand, een strafrechtelijke bescherming tegen kraken, een vergemakkelijking van

het vorderen van het gebruik als woonruimte, en een regeling voor tijdelijke verhuur. Omdat een

verplichte leegstandadministratie te grote administratieve lasten zou opleveren, is een deel van de

wet uiteindelijk niet ingevoerd.

In 1993 zijn verschillende onderdelen van de Leegstandwet in de nieuwe Huisvestingswet opgenomen.

De Leegstandwet bevat daardoor uitsluitend nog de regeling met betrekking tot tijdelijke verhuur

van leegstaande woningen en gebouwen. De Leegstandwet bestaat momenteel uit drie artikelen: de

artikelen 1, 15 en 16.

 

Hoe werkt de Leegstandwet?

Artikel 15 van de Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande

woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. In het eerste lid van artikel 15 van de Leegstandwet

zijn de gevallen opgesomd waarop de regeling van tijdelijke huur en verhuur van toepassing is. In alle

overige gevallen is deze regeling van tijdelijke huur en verhuur niet van toepassing.

De volgende categorieën woonruimte kunnen op grond van de Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd:

• Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging,

logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere

bestemming;

• Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die:

• Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);

• In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels

bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder

dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar

bewoond is geweest);

• In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts

drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest;

• Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning.

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de

huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet

van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden

worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor

de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand.

Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente

waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar

of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens maximaal één jaar, maar

de totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar.

De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging

van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst

door totdat er beslist is.

In de vergunning moet staan wat de maximale huurprijs is. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn

en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor

welke termijn de vergunning is verleend en welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld.

 

Kunnen alleen zelfstandige woningen tijdelijk worden verhuurd op grond van de Leegstandwet?

De wet spreekt van woonruimte in een woning of

gebouw. Dat betekent dat ook onzelfstandige woningen

(kamers) tijdelijk kunnen worden verhuurd

op grond van de Leegstandwet.

 

Andere vormen van ‘tijdelijke huur’

Het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek gaat uit van huurovereenkomsten van onbepaalde duur. De

huurder kan de huur altijd opzeggen, maar de verhuurder is gebonden aan een aantal specifieke opzeggingsgronden

wanneer hij de huur wil opzeggen.

Een vorm van tijdelijke huur is de zogenaamde ‘tussenhuur’, waarbij de woning tijdelijk kan worden verhuurd

en de oorspronkelijke bewoner (verhuurder of huurder) na bepaalde tijd weer in de woning kan

terugkeren (7:274 lid 1 sub b jo. lid 2 BW). Een andere vorm is de verhuur aan een bijzondere doelgroep

(gehandicapten, ouderen, studenten/campuscontracten), waarbij de huur kan worden opgezegd wanneer

de huurder niet langer tot die doelgroep behoort (7:274 lid 1 sub c jo. lid 3 sub b-c of lid 4 BW).

Ook het gebruik van een dienstwoning of zorgwoning kan eenvoudig worden beëindigd.

Bij anti-kraak is er geen sprake van huur, maar van een gebruiksovereenkomst (overeenkomst van

bruiklening, 7A:1777 BW). Er is geen sprake van een huurrelatie, omdat voor het in gebruik geven van

de woonruimte door de gebruiker geen tegenprestatie verschuldigd is. Zodra er wel een tegenprestatie

betaald wordt, is er sprake van huur. Een onkostenvergoeding (kosten van gas, licht en water) is wel

mogelijk.

Tot slot kan er nog sprake zijn van huur die een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard

slechts van korte duur is (7:232 lid 2 BW). Klassieke voorbeelden zijn het gebruik van woonruimte als

vakantiewoning of als wisselwoning. In een dergelijk geval is het huurrecht voor woonruimte niet van

toepassing, dus de huurbescherming geldt ook niet.

In geval van geplande renovatie of sloop kan in plaats van tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet

de huur van woonruimte worden opgezegd in verband met dringend eigen gebruik voor

renovatie (7:274 lid 1 sub c jo. lid 3 sub a BW), ter uitvoering van een bestemmingsplan (7:274 lid 1 sub e

BW), of wanneer er sprake is van een gemeentelijke sloopwoning (7:232 lid 4 BW).

 

Welke beleidsvrijheid heeft de gemeente?

Als een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt aangevraagd,

moet de gemeente die aanvraag in behandeling

nemen. De Leegstandwet stelt een aantal voorwaarden voor

het verlenen van een vergunning. Zolang daar geen afbreuk

aan wordt gedaan kan de gemeente eigen beleid voeren. Het is

niet de bedoeling dat de gemeente meer of strengere eisen stelt

dan de wet.

Voor het afwijzen van een aanvraag zijn geen criteria gegeven; de

gemeente zal een eventuele afwijzing uiteraard wel moeten motiveren aan de hand van de aanvraag,

de wettelijke eisen en het eventuele leegstandbeleid. Tegen een afwijzing is geen bezwaar of beroep

mogelijk.

 

Overig instrumentarium om leegstand te bestrijden

Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een middel

om leegstand te bestrijden. Een ander deel van het instrumentarium

tegen leegstand is te vinden in de Huisvestingswet.

Deze wet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid het gebruik

van woningen en gebouwen als woonruimte te vorderen, en

melding van leegstand die langer dan twee maanden duurt,

verplicht te stellen.

 

Moet een gemeente leegstandbeleid hebben om vergunningen op basis van de leegstandwet af te

kunnen geven?

Nee, de gemeente hoeft geen leegstandbeleid te hebben om

vergunningen te kunnen afgeven. De gemeente kan de vergunningaanvragen

beoordelen aan de hand van de criteria

uit de wet. Een gemeente kan uiteraard wel een

beleidskader opstellen.

 

Kunnen alleen woningcorporaties gebruik maken van de Leegstandwet?

Nee, de eigenaar van de woonruimte kan een vergunning

aanvragen. Met ‘eigenaar’ wordt degene

bedoeld die bevoegd is tot in gebruik geven van

een woning of gebouw.

Dat kan een sociale of particuliere verhuurder

zijn, maar ook een particuliere woningeigenaar

of projectontwikkelaar. Bij de beoordeling van

hetgeen van de eigenaar gevergd kan worden kan

overigens wel relevant zijn wie deze eigenaar is.

 

Proces van vergunningverlening voor tijdelijke verhuur

Via de Leegstandwet is de vergunningverlening voor de tijdelijke

verhuur van woonruimte bij gemeenten neergelegd.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor

tijdelijke verhuur kan een gemeente kostendekkende leges

vragen. Dit dient in de legesverordening te zijn opgenomen.

 

Voorbeeld Legesverordening Gemeente Nijmegen

Vergunning tijdelijke verhuur

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

a. het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 15 lid 1 van de Leegstandwet i.v.m. het aangaan

van een tijdelijke huurovereenkomst € […]

b. verlenging van de onder a genoemde vergunning € […]

Het proces van vergunningverlening bestaat uit verschillende onderdelen: 1. de vergunningaanvraag,

2. de behandeling van de aanvraag, 3. de toetsing van de aanvraag, 4. de vergunningverlening, 5. de

huurovereenkomst, en 6. de eventuele verlenging van de vergunning. Deze stappen worden hieronder

toegelicht.

 

1. De vergunningaanvraag

De woningeigenaar dient bij de gemeente een aanvraag in via het aanvraagformulier. De minister van

VROM heeft een model aanvraagformulier beschikbaar gesteld in bijlage I van de Regeling formulieren

Leegstandwet. Dit formulier is te vinden via www.overheid.nl/wet-en regelgeving en via

www.vrom.nl. Gemeenten kunnen hierop de gemeentelijke huisstijl toepassen, maar de in het model

gevraagde gegevens zijn verplicht. Gemeenten dienen dit formulier op aanvraag beschikbaar te stellen.

 

2. In behandeling nemen van de

aanvraag

Het volledig ingevulde formulier moet

door de gemeente in behandeling worden

genomen.

 

3. Toetsing van de aanvraag

De gemeente toetst de aanvraag aan

de criteria uit artikel 15 van de Leegstandwet:

a. De vergunning wordt aangevraagd voor een in artikel 15 lid 1 aangewezen

categorie woonruimte;

b. De woonruimte staat leeg;

c. Van de eigenaar kan in redelijkheid niet worden gevergd dat deze het gebouw of de woning op

een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten op grond van de

Leegstandwet aan de volkshuisvesting dienstbaar maakt;

d. De eigenaar toont aan dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden,

in voldoende mate bewoond zal worden.

e. Voor woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning: de (te verwachten) renovatie

 

Wanneer is er sprake van leegstand?

De definitie van leegstaan in de Leegstandwet is: ‘het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik

zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft

afbreuk te doen aan de werking van deze wet’.

Het is voor vergunningverlening op grond van de Leegstandwet

niet nodig dat de woonruimte al geruime tijd,

bijvoorbeeld een half jaar of een jaar, leegstaat. Het enkele

leegstaan is voldoende.

 

Wat te doen als de toekomstige huurder nog niet bekend is?

In de vergunningaanvraag moet

worden vermeld wie de toekomstige

huurder is. Is nog niet

bekend wie dat zal zijn, dan

kan bijvoorbeeld in de vergunning

worden bepaald dat de

huurder op een later tijdstip

nog aan de gemeente bekend

wordt gemaakt (bijvoorbeeld

middels een afschrift van

de huurovereenkomst).

 

Hoe om te gaan met complexgewijze toewijzing van een tijdelijk verhuurvergunning?

De Leegstandwet maakt het verlenen van één

vergunning voor een complex mogelijk. Dat zal

dan wel als zodanig aangevraagd moeten worden.

Natuurlijk moet wel duidelijk zijn om welke

woningen het gaat; er mag geen misverstand

(kunnen) ontstaan over de vraag of een bepaalde

woning nu wel of niet onder de vergunning valt.

In de vergunning dienen de individuele adressen

die het betreft dan ook duidelijk

aangegeven te worden, evenals de

bijbehorende maximale huurprijzen.

tie of sloop moet ingrijpend zijn en binnen een redelijke

termijn plaatsvinden

f. Er is nog niet eerder een vergunning voor dezelfde

woonruimte afgegeven;

De gemeente toetst niet of de hypotheekverstrekker met

de tijdelijke verhuur akkoord gaat. Dat is een zaak tussen

de eigenaar/verhuurder en zijn hypotheekverstrekker.

Het ontbreken van huurbescherming bij verhuur

op grond van de Leegstandwet zou voor banken aanleiding kunnen zijn om

dergelijke tijdelijke verhuur toe te staan.

 

Voorbeeld Gemeente Utrecht

Uitbesteding en criteria voor sloop

De gemeente Utrecht heeft de organisatie Het vierde Huis gemandateerd om de aanvragen voor tijdelijke

verhuur in het kader van de Leegstandwet in behandeling te nemen. Een vergunning voor tijdelijke

verhuur van de voor sloop of renovatie bestemde huurwoningen van Utrechtse corporaties wordt pas

afgegeven op het moment dat de herstructureringsplannen vrijwel zeker zijn. Dat wil zeggen dat er een

besluit tot sloop genomen is door de corporatie en dit bevestigd is door de gemeente. Hiervoor is het

noodzakelijk dat er voldoende draagvlak onder de bewoners is en de corporatie een sociaal plan heeft

opgesteld.

 

4. Vergunningverlening

Indien de gemeente de vergunning afgeeft, moet het volgende

in de vergunning worden vermeld:

• De duur van de vergunning. De vergunning wordt voor

hetzelfde gebouw slechts eenmalig voor ten hoogste

twee jaar afgegeven. Eventuele verlenging van de vergunning

vindt telkens voor maximaal één jaar plaats.

• De maximale huurprijs waartegen de woonruimte

mag worden verhuurd. Deze maximale huurprijs

wordt per woonruimte aangegeven.

• Tegen de beslissing van burgemeester en wethouder

kan niet in beroep worden gegaan.

Artikel 16 van de Leegstandwet geeft aan dat de maximale huurprijs wordt

bepaald op grond van de artikelen 10 eerste lid en 12 tweede lid van de Uitvoeringswet

huurprijzen woonruimte (Uhw). Artikel 10 eerste lid Uhw verwijst naar het woningwaarderingsstelsel

(bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte), artikel 12 tweede lid Uhw naar de gebrekenregeling

(bijlage II bij het Besluit huurprijzen woonruimte).

De gemeente maakt bij het bepalen van de maximale huurprijs dus gebruik van het woningwaarderingsstelsel

(puntenstelsel), en kan daarbij rekening houden met in de woning aanwezige gebreken.

Als er geen gebreken zijn, kan de gemeente de maximale huurprijs die op grond van het puntenstelsel

berekend is gebruiken.

 

Wat wordt bedoeld met ‘de woning kan niet op een andere wijze aan de volkshuisvesting dienstbaar

worden gemaakt’?

Dit betekent dat van de eigenaar niet kan worden gevergd

dat deze de woning verkoopt, op normale (niet tijdelijke)

wijze verhuurt of zelf bewoont. De eigenaar zou bijvoorbeeld

onevenredig worden benadeeld door verkoop op dat

tijdstip of door een beroep op huurbescherming door een

niet-tijdelijke huurder op het moment dat de eigenaar de

bestemming kan verwezenlijken.

 

Wat te doen als de renovatie of sloop niet doorgaat?

Voorwaarde voor het verstrekken van een vergunning in

het geval van renovatie of sloop is dat de (te verwachten) renovatie

of sloop ingrijpend moet zijn en binnen een redelijke

termijn moet plaatsvinden.

Of dit zo is, zal de gemeente bij de aanvraag van de vergunning

moeten beoordelen. Relevant kan zijn of reeds een

sloop- of onttrekkingsvergunning is afgegeven.

Als later blijkt dat verkeerde informatie is verstrekt over

de termijn waarop de renovatie of sloop zou plaatsvinden,

dan zal verlenging van de vergunning uiteraard niet voor

de hand liggen. De bestaande vergunning blijft dan wel in

stand.

 

Voorbeeld Gemeente Breda

Vergunning tijdelijke verhuur ex artikel 15 Leegstandswet

Geachte […],

Op [datum] hebben wij uw verzoek om vergunning tijdelijke verhuur ex artikel 15 van de Leegstandwet

voor de woning gelegen aan de [adres] te [plaats] ontvangen.

In uw verzoek heeft u verklaard:

dat u de woning vanaf [datum] tijdelijk wil verhuren in afwachting [motief aanvraag];

dat voldaan wordt aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 15, lid 3 van de Leegstandwet.

Op basis van uw verklaring verlenen wij u op grond van artikel 15 van de Leegstandwet vergunning voor

de tijdelijke verhuur van de woning gelegen aan de [adres] te [plaats]. De verhuur zal ingaan op [datum].

Het huis dient voor minimaal zes maanden en maximaal twee jaar te worden verhuurd. Bij verkoop van

het huis dient u een opzegtermijn richting de huurder te hanteren van drie maanden.

Op grond van de Leegstandwet kan de tijdelijke verhuur met drie afzonderlijke jaren worden verlengd

tot een maximum van vijf jaar. Indien u een verlenging van de tijdelijke verhuur wenst, dient steeds opnieuw

voor ieder afzonderlijk jaar een verzoek te worden ingediend. Elk nieuw verzoek wordt getoetst

aan de bepalingen van de Leegstandwet. De Leegstandwet bepaalt uitdrukkelijk dat een verzoek tot

verlenging uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest kan worden ingediend.

Wij bepalen op grond van de wettelijke bepalingen de netto huurprijs voor het tijdelijk verhuren van de

woning op een maximum van € [huurprijs] per maand.

De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan, waarbij melding moet worden gemaakt van

deze vergunning, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de maximale netto huurprijs per maand die in

de vergunning is opgenomen.

Tegen de hoogte van de huurprijs staat op grond van de Leegstandwet geen beroep open. Omdat geen

beroep open staat, staat hiertegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ook geen bezwaar open.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van [gemeente]

 

Wat kan de huurder doen als de woning gebreken vertoont?

Bij het vaststellen van de maximale huurprijs kan de

gemeente rekening houden met in de woning aanwezige

(onderhouds)gebreken.

Ook kan de huurder zelf naar de huurcommissie gaan als

hij gebreken aantreft en van mening is dat de huur te hoog

is. De Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is

immers gewoon van toepassing.

 

Wie kan een puntentelling opstellen?

De gemeente kan zelf een puntentelling opstellen aan de

hand van de bijlage bij het Besluit huurprijzen woonruimte.

De gemeente kan ook uitgaan van een door de eigenaar

opgestelde puntentelling, of een makelaar of

de huurcommissie inschakelen.

 

Welke maximale huurprijs moet worden aangehouden als het woningwaarderingsstelsel een puntenaantal aangeeft boven de maximale huurgrens voor huurtoeslag/liberalisatiegrens?

De maximale huurprijs die in de vergunning wordt vermeld, wordt bepaald op grond van

het woningwaarderingsstelsel. Dit geldt ook als de maximale huurprijs hoger is dan de

huurtoeslag- of liberalisatiegrens. Geliberaliseerd verhuren is op grond van de Leegstandwet

niet mogelijk.

De tabel met maximale huurprijzen voor zelfstandige woningen loopt door tot 250 punten.

Wanneer een woning meer dan 250 punten heeft, kan de huurprijs worden bepaald

door de tabel te extrapoleren: de extra punten worden dan vermenigvuldigd met het

verschil tussen de maximale huurprijs bij 250 en die bij 249 punten.

 

Voorbeeld Gemeente Woudenberg

Vergunning tijdelijke verhuur ex artikel 15 Leegstandswet

Geachte […],

Op [datum] heeft u, wegens [motief aanvraag], een vergunning aangevraagd voor het aanbieden van

een tijdelijke huurovereenkomst voor een woning aan [adres] te [plaats].

Wij hebben besloten om u een vergunning te verstrekken ex artikel 15 van de Leegstandswet voor het

aanbieden van een tijdelijke huurovereenkomst ten behoeve van de bovengenoemde woning. De vergunning

gaat in per [datum] en loopt af op [datum]. Hierna kunt u, indien nodig, vóór [datum] schriftelijk

verlenging aanvragen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten hoogste 5 jaar

kan bedragen. De maximaal toegestane huurprijs voor deze woning is € [huurprijs].

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van [gemeente]

 

5. De huurovereenkomst

De gemeente kan de aanvrager erop wijzen dat de huurovereenkomst aan de volgende voorwaarden

moet voldoen:

a. De huurovereenkomst duurt ten minste zes maanden.

b. De opzegtermijn voor de huurder is niet langer dan een

maand.

c. De opzegtermijn voor de verhuurder is niet korter dan drie

maanden.

d. De huurovereenkomst eindigt in ieder geval op het moment

dat de vergunning haar geldigheid verliest.

e. De huurprijs mag niet hoger zijn dan de in de vergunning

vastgestelde maximale huurprijs. In het geval dat huurder en

verhuurder een hogere huurprijs overeenkomen, geldt de door

de gemeente vastgestelde, in de vergunning vermelde, huurprijs.

f. De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.

g. Indien van toepassing moet de huurder aan de regels in de plaatselijke huisvestingverordening voldoen.

 

6. Verlenging van de vergunning

De eigenaar kan een verzoek tot verlenging van de tijdelijke verhuur doen met het aanvraagformulier

voor verlenging van tijdelijke verhuur van VROM (Bijlage II bij de Regeling formulieren Leegstandwet).

De gemeente kan de duur van de vergunning steeds met maximaal

één jaar verlengen. Over het aantal verlengingen is in de

wet niets vastgelegd, maar de totale vergunningduur bedraagt

ten hoogste vijf jaar. Het verzoek tot verlenging van de vergunning

wordt op dezelfde wijze beoordeeld als het oorspronkelijke

verzoek tot verlening van de vergunning, uiteraard op

het vereiste van leegstand van de woonruimte na.

 

Wat gebeurt er als na verloop van de tijdelijke verhuurvergunning de woning nog steeds bewoond is?

Wanneer de verhuurder de huurder in de woning laat blijven

wanneer de vergunning voor tijdelijke verhuur verlopen is,

ontstaat een gewone huurovereenkomst. De verhuurder

kan dan geen beroep meer doen op de uitzondering op de

huurbescherming. De verhuurder moet hier op bedacht zijn.

De gemeente hoeft hier niet op te handhaven!

 

Kan een woonruimte na 5 jaar nog steeds tijdelijk worden verhuurd?

Niet op grond van de Leegstandwet. Als de vergunning

voor tijdelijke verhuur, inclusief verlengingen, 5 jaar heeft

geduurd, is de termijn voor tijdelijke verhuur op grond van

de Leegstandwet verstreken. Als de verhuurder de huur

dan toch laat voortduren, ontstaat een gewone huurovereenkomst

met volle huurbescherming voor de

huurder.

Woning tijdelijk verhuren via de leegstandswet? De leegstandswet maakt tijdelijke verhuren van woonruimte mogelijk!

Login formulier